< back

บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559


          วันที่ 6 มกราคม 2559 บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์ชานม บาเล่ เชค บับเบิ้ล มิลค์ ที เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ของโรงเรียน และ หน่วยราชการ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ โรงงาน บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี คุณทนุ เนาวรัตน์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการและคณะ เป็นตัวแทนเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงเรียน และ หน่วยราชการ

          บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต จึงได้ร่วมสนับสนุนงานวันเด็ก เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออกทางความคิดและการกระทำอย่างอิสระและถูกวิธี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย 
swiss made audemars piguet replica

 

                                                                                                                                                        13 มกราคม 2559